T: + 31 (0) 20 220 01 78
office@sembakkeradvocatuur.nl

Algemene Voorwaarden Sem Bakker Advocatuur


 1. Sem Bakker Advocatuur is een eenmanszaak. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34368634 en heeft BTW nummer NL001805197B24. Sem Bakker Advocatuur is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den-Haag, telefoon: 070-3353535, info@advocatenorde.nl 
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Sem Bakker Advocatuur. Artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW zijn niet van toepassing. Aansprakelijkheid van niet bij de opdracht of werkzaamheden betrokken medewerkers van Sem Bakker Advocatuur is uitgesloten.
 3. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Sem Bakker Advocatuur of een van haar medewerkers gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Sem Bakker Advocatuur bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
 5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Sem Bakker Advocatuur verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Sem Bakker Advocatuur gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 6. Sem Bakker Advocatuur zal bij het inschakelen en kiezen van derden zoveel mogelijk op voorhand overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sem Bakker Advocatuur is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. Sem Bakker Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Mr. E.H. Bakker van het advocatenkantoor Rikmenspoel/Bakker te Utrecht zal als waarnemer optreden, indien noodzakelijk.
 7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde honorarium in verband met de opdracht waaruit de schade is voortgekomen, met een maximum van € 2.500,00. Sem Bakker Advocatuur is voor haar aansprakelijkheid verzekerd bij AON verzekeringen.
 8. Voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke kosten van juridische bijstand) zal de opdrachtgever Sem Bakker Advocatuur vrijwaren. Alle aanspraken jegens Sem Bakker Advocatuur, of medewerkers vervallen binnen drie maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.
 9. Sem Bakker Advocatuur maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden.
 10. Sem Bakker Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is te raadplegen via: https://www.advocatenorde.nl/geschillencommissie-advocatuur 
  Nederlands recht is van toepassing. Naast voornoemde regeling is de rechtbank Amsterdam bevoegd.

Sem Bakker Advocatuur
p/a BounceSpace, Overtoom 141
1054 HG Amsterdam

www.sembakkeradvocatuur.nl
office@sembakkeradvocatuur.nl
020-2200178

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound