T: + 31 (0) 20 220 01 78
office@sembakkeradvocatuur.nl

Privacyverklaring Sem Bakker Advocatuur


In deze verklaring leest u hoe Sem Bakker Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze Europese verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Tevens leg ik in deze verklaring uit welke cookies op de website worden gebruikt.

Verwerking van gegevens Sem Bakker Advocatuur
Sem Bakker Advocatuur slaat gegevens op in uw persoonlijke dossier. Zo kan ik u altijd bereiken, de financiële administratie op orde houden en deze verstrekken aan wederpartijen, gerechtelijke instanties en andere bij uw zaak betrokkenen, slechts indien en voor zover dat nodig is voor uw zaak.

Welke persoonsgegevens verwerkt Sem Bakker Advocatuur en met welk doel?
Als ontvanger en verwerker van uw persoonlijke gegevens is Sem Bakker Advocatuur ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Ik verbind mij ertoe slechts die persoonsgegevens van u op te slaan, die nodig zijn om u mijn diensten te kunnen verlenen en in dat kader contact met u te kunnen onderhouden.

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn overeenkomsten. Het gaat om gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, banknummer gegevens van wederpartijen of derden en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht.

Slechts in uitzonderlijke gevallen verwerk ik uw gegevens buiten het kader van een overeenkomst. Bijvoorbeeld om u uitnodigingen of updates over het kantoor te sturen.

Ook als u geen cliënt van mij bent, kunnen ik u als relatie in het bestand opnemen. Dit kan zijn in het kader van werving en selectie en personeelsmanagement, of bijvoorbeeld omdat ik met u als (vertegenwoordiger van een) wederpartij contact onderhoud Deze gegevens bewaren ik nooit langer dan in dat kader wettelijk is toegestaan.

Gebruik cookies op website
Sem Bakker Advocatuur gebruikt alleen functionele cookies, waaronder Google Analytics voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van haar website. Ik heb daarbij Google Analytics zo ingesteld dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de bezoekers van de website.

Beveiliging
Sem Bakker Advocatuur treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van voornoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Sem Bakker Advocatuur een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie persoonsgegevens, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Derde partijen aan wie gegevens op grond van bovenstaande worden verstrekt, zijn eveneens gebonden aan de AVG.

Sem Bakker Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van voornoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Sem Bakker Advocatuur een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie persoonsgegevens, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Derde partijen aan wie gegevens op grond van bovenstaande worden verstrekt, zijn eveneens gebonden aan de AVG.

Sem Bakker Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens
In het geval zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, stelt Sem Bakker Advocatuur u van de inbreuk onverwijld op de hoogte.

Kan iedere advocaat bij uw gegevens?
Sem Bakker Advocatuur is een eenmanszaak. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door mr.Sem Bakker. Indien Sem Bakker Advocatuur gebruik maakt van ondersteunend personeel, dan geldt voor hen vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Sem Bakker Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovenbeschreven doelen. Zaakdossiers worden in principe vijf jaar bewaard nadat uw dossier gesloten is. Administratieve gegevens worden zeven jaar bewaard, tenzij anders met u is overeengekomen.

Wat zijn uw rechten op grond van de AVG?
U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien. Ook heeft u het recht om Sem Bakker Advocatuur te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, de verwerking ervan te beperken, of bezwaar te maken tegen die verwerking. Tevens is Sem Bakker Advocatuur gehouden om u in staat te stellen uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, door u deze gegevens in een daartoe geschikte vorm te verstrekken.
Een verzoekt daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en BSN-nummer kunt u indienen via onderstaande contactgegevens. Uw pasfoto mag u daarbij afschermen.

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Sem Bakker Advocatuur kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanspreekpunt
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u zich wenden tot mr. Sem Bakker.


Sem Bakker Advocatuur
p/a BounceSpace, Overtoom 141
1054 HG Amsterdam

www.sembakkeradvocatuur.nl
office@sembakkeradvocatuur.nl
020-2200178

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound